Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / รวมภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 / กิจกรรมลอยกระทง 25 พฤศจิกายน 2558 [4]

กิจกรรมลอยกระทง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาลโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "วันลอยกระทง" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประถมศึกษา และระดับปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนรู้และรักษา สืบสานประเพณีไทย ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา