Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 [1]

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม นายจิรสิน ติกขะนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 5/3 ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ พบสร้อยพร้อมพระเครื่อง ได้นำมามอบให้คุณครู เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่น ๆ ต่อไป