Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 [3]

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม เด็กหญิงธนัญชนก ปักษี เด็กชายธนวรรธน์ สงโสม และเด็กชายอนาวินทร์ คงบัว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ พบเงินจำนวน 1,000 บาท ได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ และส่งมอบคืนเจ้าของเงิน ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป