Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ประมวลภาพของคุณครู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา / การอบรมจินตคณิตสำหรับคุณครูผู้สอนของภาคเรียนที่ 2/2562 [1]

การอบรมจินตคณิตสำหรับคุณครูผู้สอนของภาคเรียนที่ 2/2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณคุณครูที่ร่วมอบรมทุกท่านคะ