Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / รางวัลการจัดการขยะมูลฝอย 2562 [3]

5 ก.ย. 62 คณะครูและนักเรียนร่วมจัดแสดงผลงานและรับรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์​การค้าธัญญาปาร์ค​ กรุงเทพมหานคร