Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ นิเทศ และติดตาม เอกสารหลักฐานการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา [4]

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบ นิเทศ และติดตาม เอกสารหลักฐานการให้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ตามโครงการ ตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบ อาทิเช่น การให้เงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน รวมถึงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน เป็นต้น ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา