Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / นักเรียนที่ดีที่สุดของเดือนนี้ [7]

นักเรียนที่ดีที่สุดของเดือนนี้คือ P.1 Fahsai P.2 Newclear P.3 Arty P.4 Pui P.5 Angpao P.6 นักเรียนIm-Aim ที่มีผลงานดีที่สุดในเดือนนี้ วันนี้มีการมอบรางวัลแก่นักเรียน iep นักเรียนดีเด่นในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นที่ 1-6 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนและมีความรู้สึกดีเยี่ยม