Thepmitrsuksa School Gallery

Home / กิจกรรม ลูกเสือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา / เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ [13]

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ผู้กับกำลูกเสือ ๓ คน และลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จำนวน ๓๔ คน เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี