Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 [1]

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม เด็กชายทักษ์ดนัย เรืองอร่าม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ที่พบเงินจำนวน 1,000 บาท และนำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป