Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 [34]

การเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 การส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะและเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสร้างวัฒนธรรมด้วยกระบวนการประชาธิปไตย เป็นช่องทางให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ได้สร้างพลังที่เข้มแข็ง เป็นเยาวชนที่สมบูรณ์แบบของประเทศชาติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษาจึงมีการเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีสิทธิในการออกเสียง