Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ร่วมถึง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดมัชฌิมาราม [11]

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ร่วมถึงนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดมัชฌิมาราม อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี