Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมะ ถวายและหล่อเทียนพรรษา ณ วัดพัฒนาราม [16]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมะ ถวายและหล่อเทียนพรรษา ณ วัดพัฒนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี