Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ พุทธ คริสต์ อิสลาม ประจำปี 2562 [4]

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 คุณครูจรรยาพร แซ่ลิ้มและคุณครูรัศมี ชาติเพียร ได้นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปีที่ 2-3 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ พุทธ คริสต์ อิสลาม ประจำปี 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี