Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / 5 กรกฎาคม 2562 [2]

ขอชื่นชม และยกย่อง ด.ช.ชวิศ บุญยิ่งเหลือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ทำความดีด้วยการเก็บเงินได้ จำนวน 3000 บาท บริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ของโรงเรียน แล้วนำไปมอบคืนให้คุณครูพรวิณีย์ จันทระ ซึ่งเป็นเจ้าของเงินจำนวนดังกล่าว จึงขอชื่นชม และมอบรางวัลในการทำความดีให้ค่ะ