Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / กิจกรรมขอพรเปิดปีการศึกษา และระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต และพระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ ประจำปีการศึกษา 2562 [5]

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมขอพรเปิดปีการศึกษา และระลึกถึงผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระคุณเจ้าเปโตร คาเร็ตโต และพระคุณเจ้าประพนธ์ ชัยเจริญ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ ผู้จัดการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นผู้ประกอบวจนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา