Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / เปิดโลกการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับโครงงานอาชีพนักเรียนชั้น ม.5 [6]

เปิดโลกการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับโครงงานอาชีพนักเรียนชั้น ม.5