Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / เปิดโลกการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับโครงงานอาชีพนักเรียนชั้น ม.5 [6]

เปิดโลกการเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติงานจริงกับโครงงานอาชีพนักเรียนชั้น ม.5