Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 / การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา [16]

เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษาระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559-2562) ขึ้น โดยบาทหลวง ดร. นที ธีรานุวรรตน์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแนะแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี ของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี