Thepmitrsuksa School Gallery

Home / งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม / โครงการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม / สภาพสิ่งแวดล้อมโรงเรียน [12]

ป้ายบอกชื่อพรรณไม้ภายในโรงเรียน