Thepmitrsuksa School Gallery

Home / กิจกรรม ลูกเสือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา / กิจกรรมค่ายลูกเสือ –เนตรนารี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเขาพระอานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [29]

กิจกรรมค่ายลูกเสือ –เนตรนารี นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 23-25 มกราคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเขาพระอานนท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี