Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดตรัง [5]

เด็กหญิงนันท์นภัส จิตนิลพัทธ์ และเด็กหญิงเกวลิน ปุ่นปาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดตรัง เพื่อไปทำหน้าที่ยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทย ในชุมชน และจังหวัดตรัง โดยได้รับมอบมงกุฎและสายสะพานจากนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติราชการ ศาลากลางจังหวัดตรัง สำหรับโครงการยุวทูตการท่องเที่ยววิถีไทย 77 จังหวัด จัดขึ้นโดย นิตยสาร Summer kids ตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยว โดยน้องๆ ยุวทูตเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนจังหวัดเพื่อโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวผ่านในหน้านิตยสาร Summer kids แฟชั่นเด็ก