Thepmitrsuksa School Gallery

Home / กิจกรรม ลูกเสือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา / กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายเดนที่ 417 [12]

วันที่ 30 พศจิกายน 2561 กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายเดนที่ 417 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี