Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2561 / กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การประเมินภาวะโภชนาการ และเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย [23]

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมสุขภาพแ ได้ดำเนินการประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยมีกิจกรรมการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการ กิจกรรมคัดกรองเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย(DSPM)(อนุบาล1) 5ด้าน ตามช่วงอายุ ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา