Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู เข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 [3]

คณะผู้บริหาร และตัวแทนครู เข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สถานศึกษาในศตวรรษที่ 21" และ "การจัดทำดรรชนีสำรวจความพร้อมเพื่อประเมินคุณภาพตามมาตรฐานชุดใหม่" โดย อาจารย์อรรถพล จันทร์ชีวะ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา