Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / สอบประเมิน TEDET ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา [8]

วันที่ 2 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น สอบประเมิน TEDET ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา