Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / สอบประเมิน TEDET ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา [8]

วันที่ 2 กันยายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น สอบประเมิน TEDET ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา