Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 25 [4]

ผลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เด็กหญิงนพวรรณ ชูช่วง ได้รับรางวัล สอบได้ลำดับที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ครูผู้ฝึกสอน ครูสุณีรัตน์ ซังธาดา, Teacher Ben เด็กชายวิศรุต ชาติสุข ได้รับรางวัล สอบได้ลำดับที่ 8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ครูผู้ฝึกสอน ครูนิวัฒน์ หมัดปาด เด็กชายรณฤทธิ์ วงศ์สว่าง เด็กชายฐิติศักดิ์ มหาวิจิตร เด็กหญิงเบญญทิพย์ สุขสม ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประเภททีม (Quiz) หลักสูตรปกติ ครูผู้ฝึกสอน ครูนิวัฒน์ หมัดปาด นางสาวเจด้า แสวงผล ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ประเภท Speech Contest หลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน หรือหลักสูตรอื่นใดในลักษณะที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ครูผู้ฝึกสอน Teacher Vanessa