Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนคลองน้อย [10]

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนคลองน้อย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี