Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนคลองน้อย [10]

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนคลองน้อย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี