Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดเขาพระนิ่ม [18]

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ วัดเขาพระนิ่ม และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เมืองท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี