Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ มอ. วิชาการ [4]

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ มอ. วิชาการ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัลดังนี้ * รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย โครงงานวิทยาศาสตร์กายภาพ * รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานประเภทชีวภาพ