Thepmitrsuksa School Gallery

Home / กิจกรรม ลูกเสือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา / กิจกรรมทัศนศึกษา และบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 [5]

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 กิจกรรมทัศนศึกษา และบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ วัดธารน้ำไหล อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี