Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายบูรณาการอังกฤษ – จีน ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 [9]

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ กลุ่มงานส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้นำนักเรียนศิลป์ภาษาจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 และนักเรียนที่มีความสนใจ เข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายบูรณาการอังกฤษ – จีน ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะทางภาษา โดยเฉพาะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกห้องเรียนและสามารถทำงานอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้