Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ธนาคารความดี / วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 [1]

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม เด็กชายพีรพัฒน สีพารา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ พบโทรศัพท์ และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ และบันทึกความดี ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป