Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาศึกษาดูงาน “ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” [4]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้ามาศึกษาดูงาน “ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา”จากกลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษา เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาต่อไป