Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ 2561 ระดับชิงชนะเลิศภาคใต้ [15]

ผลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับชิงชนะเลิศภาคใต้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับ ประถมศึกษา ด้วยคะแนน 170 คะแนน เด็กชายนรวิชย์ หัสโสะ และเด็กชายเอกอธิษฐ์ ทองขาว รางวัลชนะเลิศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นด้วยคะแนน 155 เด็กชายณัฐวุฒิ ซิ้มเจริญ และเด็กชายพีระณัฐ บุญเรือง รางวัลชนะเลิศ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยคะแนน 130 นายกิตติพันธ์ วิเศษวงสา และนายภัทรงค์ สมบัติแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยคะแนน 145 เด็กชายนันทวัฒน์ อานามและเด็กชายเพชร เทือกสุบรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ประถมศึกษา ด้วยคะแนน 160 คะแนน เด็กชายอชิระ ก่อเกียรติสกุล และเด็กชายณัฐวัฒน์ ช่วยเกิด