Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 18 มิถุนายน 2561 [1]

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชม นายอภิวัฒน์ ยังชู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ พบเงิน และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ และบันทึกความดี ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป