Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2561 / อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย [22]

คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนในเครือข่าย อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย วันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ ศุนย์ 21 (สภาการศึกษาคาทอลิก) โรงเรียนเทพมิตรศึกษา