Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2561 / พี่นักศึกษาพยาบาลมาให้ความรู้กับน้องๆ มีการเล่านิทาน พร้อมทั้ง การแสดงประกอบเพลงล้างมือ และวิธีการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก [18]

วันที่ 21 พ.ค. 61 พี่นักศึกษาพยาบาลมาให้ความรู้กับน้องๆ มีการเล่านิทาน พร้อมทั้ง การแสดงประกอบเพลงล้างมือ และวิธีการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก