Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2561 / วันที่ 25 พ.ค. 61 วจนพิธีกรรมถวายตัวแด่แม่พระ และระลึกถึงพระคุณเจ้าไมเคิ้ลประพนธ์ ชัยเจริญ [41]