Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษา [9]

อบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ "สะเต็มศึกษา : ต้นกล้า Smart Trainer Team" สำหรับครูโรงเรียนเอกชนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาสมทบ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ