Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 [2]

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชมนายกิตติพิชญ์ นพฤทธิ์ , นางสาวลินดา อนันตศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 และเด็กชายวิษณุ อินทรเจียว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ พบเงิน และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ และบันทึกความดี ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป