Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 [1]

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เปิดปีการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอชื่นชมเด็กชาย ปุณณัตถ์ เมืองขำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ พบเงินจำนวน 1,000 บาท และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป