Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2561 / กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่_แผนกอนุบาล2561 [31]

วันที่ 30 เม.ย. 61 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ระดับปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้