Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นศูนย์จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล ในโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [17]

โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เป็นศูนย์จัดอบรมครูด้วยระบบทางไกล ในโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา