Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ [2]

วันที่ 30 เมษายน 2561 ผู้บริหาร และตัวแทนครูกลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการระบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมเคพาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี