Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย [3]

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดป่าในเมืองบ้านห้วยทรัพย์ "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ณ บ้านห้วยทรัพย์ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี