Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเข็ม "100 ปี ครูดีศรีเอกชน" [21]

ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมพิธีมอบเข็ม "100 ปี ครูดีศรีเอกชน" ณ โรงแรมบรรจงบุรี จัดโดย สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติครู