Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 [42]

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ อาสนวิหารราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ++++Congratulations นะคะ++++