Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความพิเศษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรูปแบบของค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5 ที่เข้าร่วมกิจกรรม [15]

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความพิเศษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรูปแบบของค่ายภาษาจีนและวัฒนธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4-ม.5 ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านภาษาจีนและด้านวัฒนธรรมให้นักเรียนได้มีความพร้อมในการเดินทางไปเรียนคอร์สภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยครูฉู่จิ้ง ประเทศจีนต่อไป