Thepmitrsuksa School Gallery

Home / งานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม / ร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี [6]

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สภานักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน และในการนี้คุณครูเดชา ไทยมานิตย์ ได้ไปร่วมบรรยาย เรื่อง ผู้นำเด็ก และเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี