Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 [1]

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ขอชื่นชมนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เด็กหญิงวาสินี เชาวฤทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2. พบแหวนทอง 1 สลึง และได้นำไปแจ้งให้กับคุณครูอัจฉราวดี สิริติกิจทราบ เพื่อตามหาเจ้าของ คุณครูอัจฉราวดี สิริติกิจ. ได้ส่งคืนให้กับเด็กหญิงสุญาธิณี ใจกว้าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ถือว่าเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี “ด้านความซื่อสัตย์” จึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอื่นๆต่อไป