Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนลียี / วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 [5]

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนลียี จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการกับวิชาการงานอาชีพและเทคโนลียี โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้พร้อมสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ศึกษา และฝึกปฏิบัติ